• Toekomstgericht
  • Veilige omgeving
  • Inzetten op talenten
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Kwalitatief goed onderwijs 

Deze vijf kenmerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben betrekking op alle direct betrokkenen van de school: ouders, leerlingen en het team. 

Toekomstgericht
Op onze school wordt les gegeven met het oog op de toekomst. We werken met moderne digitale middelen en met nieuwe methodes. Het hele team vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Een leven lang leren om zodoende de leerlingen voor te bereiden op de toekomst in de 21e eeuw.

Veilige omgeving
Ons uitgangspunt is dat leerlingen zich pas kunnen ontwikkelen als ze zich veilig voelen en met plezier naar school komen. Het volledige team zorgt voor een veilige en rustige omgeving waarin oog is voor de ontwikkelingsbehoefte van elk kind. Samen met de ouders, als gelijkwaardige partners, streven we naar een positieve (werk)houding. Wij blijven allemaal actief om het welbevinden van het kind zo groot mogelijk te laten zijn. 

Inzetten op talenten
Wanneer wij de talenten van de teamleden goed in beeld hebben, is de volgende stap het inzetten van de talenten van de kinderen. Ieder kind wordt gezien en gehoord. Dat betekent dat we er alles aan doen om de talenten van de kinderen tot bloei te laten komen. De leerlingen kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf! 

Hoge ouderbetrokkenheid
Ouders zijn een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van kinderen op onze school. Uit onderzoek blijkt dat educatief partnerschap een bewezen positief effect heeft op de schoolprestaties van het kind en dus belangrijk is voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Daarnaast is er een positieve relatie tussen het sociaal functioneren van leerlingen en de verhouding tussen ouders en school.

Kwalitatief goed onderwijs
Op onze school staat het volledige team garant voor kwalitatief goed onderwijs. Door goede instructies en extra ondersteuning aan alle leerlingen, zowel de meer- en hoogbegaafde leerlingen als de leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak. De kwalitatief goede onderwijsassistenten op onze school werken zowel met leerlingen individueel als in een groepje. We geven elke leerling de aandacht die het verdient.